विश्व एकता

विश्व शांति

विश्व समृधि

INDIA'S NO. 1 OMNI CHANNEL SPIRITUAL BRAND

miyC/k lsok;sa %

peRdkjh #nzkfHk”ksd] egke`R;qUt; ti] cxykeq[kh ti]
uoxzg ti] p.Mh ti ,oa leLr ykSfdd rFkk oSfnd deZ dk.M fo’ks”kKksa
}kjk lEikfnr fd;k tkrk gSA tUe dq.Myh cukuk ,oa Qykns’k nsuk

ijke’kZ eksckby }kjk % +91-6390492027,6390492028

lkseokj ls ‘kqØokj % lk;a 7%00 ls 9%00 cts rd
jfookj % izkr% 10%00 cts ls lk;a 5%00 cts rd

ijke’kZ % dk;kZy; dk le;

QStkckn jksM % lkseokj] eaxyokj] cq/kokj lqcg 10%00 cts ls lk;a 6%00 cts rd
irk % VkWi ¶yksj] xksfoUn IykbZ oqM] QStkckn jksM] fu;j lq”kek gkWfLiVy

dkuiqj jksM % ‘kqdzokj] ‘kfuokj] jfookj lqcg 10%00 cts ls lk;a 6%00 cts rd
irk % fu;j 5&LVkj jekMk gksVy dkuiqj jksM] y[kuÅ

min 20% - 70% off

Pooja Products

get 20%* cashback

via paytm wallet


placeholder "Enter your time"

सारे यंत्र सिद्ध करने के पश्चात दिये जाते है

Pooja Kit

Vivah Pooja Samagri

4,550.00

Upanayanam Samagri Kit

3,551.00

SUNDERKAND POOJA SAMAGRI

1,150.00

RUDRABHISHEK POOJA

2,250.00

Pitra Dosh Pooja Samagri

2,255.00
Sale!
-20%
Quick View

NAVRATRI POOJA SAMAGRI

2,360.00 1,888.00

NAKSHTRA PUJAN SAMAGRI

1,780.00

extra 20% off

POOJA MADE EASY

See more